PROĊEDURA DIXXIPLINARJA

Ir-Regolamenti tal-Proċedura ta’ Dixxiplina tal-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku ġew riveduti bil-għan li jkunu delegati aktar proċessi, simplifikati u konsolidati. Ir-Regolamenti l-ġodda tal-Proċedura ta’ Dixxiplina tal-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku, 2023, jiġu fis-seħħ fl-1 t’Ottubru 2023. Proċeduri Dixxiplinarji mibdija qabel din id-data għandhom jibqgħu jkunu pproċessati taħt ir-Regolamenti tal-Proċedura ta’ Dixxiplina tal-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku tal-2017.

Id-Direttiva 11 u l-Manwal mehmuż, maħruġ mis-Segretarju Permanenti Ewlieni fit-28 ta’ Frar 2017, skont l-Artikolu 4(3) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (PAA), introduċew ir- Regolamenti Dixxiplinari tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 2017, li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2017, permezz ta’ A.L. Numru 66 tal-2017. Id-Direttiva, il-Manwal anness u r-Regolamenti Dixxiplinari ġodda tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 2017, kienu maħsuba biex iwasslu għas-simplifikazzjoni tal-proċessi dixxiplinari.

Fir-Regolamenti tal-1999, li ppreċedew ir-Regolamenti Dixxiplinari l-ġodda tal-2017, il-Prim Ministru, f’termini tal-Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, kien iddelega lill-kapijiet tad-dipartimenti l-awtorità biex jeżerċitaw kontroll dixxiplinarju fuq uffiċjali pubbliċi taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom. Ir-regolamenti Dixxiplinari tal-2017, filwaqt li jżommu d-delega tal-awtorità diġà eżerċitabbli mill-kapijiet tad-dipartimenti, jiffukaw fuq is-simplifikazzjoni tal-eżerċizzju tad- dixxiplina permezz ta’ aktar devoluzzjoni tas-setgħat u t-tneħħija ta’ proċessi mhux meħtieġa jew duplikati.

Ir-regolamenti l-ġodda jenfasizzaw ukoll ir-rispett tat-trasparenza u tal-ġustizzja matul il- proċedimenti dixxiplinari. L-aktar miżuri sinifikanti f’dan il-qasam huma, fost l-oħrajn, l- introduzzjoni ta’ perjodi ta’ żmien ġodda biex il-kapijiet tad-dipartimenti jieħdu azzjoni bl-għan li jillimitaw it-tul ta’ żmien meħtieġ biex jiġi konkluż każ dixxiplinarju u t-tisħiħ tas-salvagwardji attwali biex jiżdiedu r-responsabbiltà u t-trasparenza. Dawn is-salvagwardji jinkludu:

 • il-possibbiltà li l-uffiċjal akkużat jippreżenta appell jew rappreżentazzjonijiet fl-istadji kollha tal-proċess dixxiplinarju;
 • il-konsistenza u l-uniformità tat-trattament;
 • Bord Dixxiplinarju imparzjali; u
 • id-dritt tal-uffiċjal akkużat li jkun assistit fl-istadji kollha tal-proċess dixxiplinarju.

Il-manwal anness mad-Direttiva 11 jespandi fuq id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti Dixxiplinari tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 2017, biex jiżgura li r-regolamenti jiġu interpretati b’mod korrett u uniformi mid-dipartiment ikkonċernat. Huwa d-dokument uffiċjali tal-Gvern li jirregola l-eżerċizzju tad-dixxiplina fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta. Il-Kapijiet tad-dipartimenti għandhom jiżguraw li l-proċeduri u l-prattiċi stabbiliti fil-Manwal jiġu osservati b’mod strett.

Ir-rwol tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku teżerċita’ l-funzjoni regolatorja tagħha fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolamenti Dixxiplinari tagħha, u t-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet, kif previst fl-istess regolamenti. Uħud mill-funzjonijiet ewlenin jinkludu:

 • Li toħroġ direttivi dwar l-interpretazzjoni u l-operat tar-Regolamenti Dixxiplinari msemmija lill-kapijiet tad-dipartimenti u l-Bordijiet Dixxiplinari;
 • Li tistaqsi dwar l-eżerċizzju tal-kontroll dixxiplinarju lill-kapijiet tad-dipartimenti;
 • Li jingħata smigħ orali f’każijiet dixxiplinari meta l-akkużi jitqiesu li potenzjalment iwasslu għal tkeċċija, u tittieħed deċiżjoni dwar il-piena li għandha tiġi imposta, jekk jirriżulta;
 • Li jiġu kkunsidrati appelli li jikkonċernaw deċiżjonijiet dixxiplinari mill-kapijiet tad- dipartimenti.

Għal aktar referenza kklikkja fuq il-link hawnhekk.

Appelli minn Proċeduri Dixxiplinari

Appelli minn Proċeduri Dixxiplinari mibdija qabel l-1 ta’ Marzu 2017
(Proċedura Dixxiplinarja fir-Regolamenti tal-1999 tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku) u sussegwentement wara l-1 t’Ottubru 2023 (Regolamenti Dixxiplinarji tal-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku, 2023).

 

Appelli mill-uffiċjal akkużat

Uffiċjal pubbliku għandu d-dritt li jappella mal-Kummissjoni kontra sejbien ta’ ħtija u l-piena korrispondenti mposta minn Kap tad-Dipartiment fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

meta l-uffiċjal jinstab ħati ta’ akkużi li jitqiesu mid-dipartiment tiegħu bħala reat dixxiplinari serju; meta l-piena imposta mill-Kap tad-Dipartiment tkun jew tinkludi “twissija ta’ tkeċċija”; meta l-uffiċjal ikun jista’ jipprova li kien hemm nuqqas gravi ta’ osservanza tal-proċeduri stabbiliti fir-Regolamenti Dixxiplinari u tali nuqqas ta’ kunsiderazzjoni jkun ippreġudika l-interessi tal-uffiċjal. meta l-piena imposta mill-Kap tad-Dipartiment tkun jew tinkludi “twissija ta’ tkeċċija”; meta l-uffiċjal ikun jista’ jipprova li kien hemm nuqqas gravi ta’ osservanza tal-proċeduri stabbiliti fir-Regolamenti Dixxiplinari u tali nuqqas ta’ kunsiderazzjoni jkun ippreġudika l-interessi tal-uffiċjal.

L-uffiċjali li jixtiequ jressqu appell huma mħeġġa ħafna biex jikkonsultaw ir-regolamenti 30 u 31 tal-Proċedura Dixxiplinari fir-Regolamenti tal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku (1999).

Rappreżentazzjonijiet mill-Kap tad-Dipartiment

Kap tad-Dipartiment li ma jkunx sodisfatt bil-proċeduri jew bis-sejbiet tal-Bord Dixxiplinari jista’ jagħmel rappreżentazzjonijiet lill-Kummissjoni fil-każijiet li ġejjin:

 • fejn l-akkuża dixxiplinari kienet ġiet indikata mill-kap tad-dipartiment bħala reat serju;
 • każijiet li l-kap tad-dipartiment kien ikkunsidra li jiġġustifikaw twissija ta’ tkeċċija;
 • każijiet fejn il-kap tad-dipartiment jista’ jipprova li kien hemm nuqqas serju ta’ osservanza tal-proċeduri dixxiplinari li ppreġudikaw il-każ.

Il-Kapijiet tad-dipartimenti għandhom jikkonsultaw ir-regolamenti 26, 30, 31 u 32 tal-Proċedura Dixxiplinari fir-Regolamenti tal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku.

Reviżjoni ta’ Każijiet Dixxiplinari Passati

Ir-Regolament 33 tal-Proċedura Dixxiplinari fir-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jintitola lil kwalunkwe persuna li hija jew li kienet uffiċjal pubbliku u li kienet ġiet penalizzata skont ir-regolamenti dixxiplinari li tressaq petizzjoni quddiem il-Kummissjoni biex tirrevedi l-każ tagħha bl-għan li temenda jew tirrevoka r-rakkomandazzjoni li l-Kummissjoni kienet għamlet offriet kontriha.

Il-petizzjoni trid issir bil-miktub u tiġi indirizzata lis-Segretarju Eżekuttiv, tal-Kummissjoni dwar is- għas-Servizz Pubbliku.

Il-Kummissjoni tista’ tippermetti biss rieżami tal-każ jekk, fid-diskrezzjoni tagħha, tkun sodisfatta li kien hemm każ prima facie ta’ nuqqas ta’ osservanza gravi ta’ regolamenti dixxiplinari jew nuqqas serju ta’ ġustizzja li jirriżulta fi ksur tal-ġustizzja naturali tad-drittijiet fundamentali.

Appelli minn Proċeduri Dixxiplinari mibdija wara l-1 ta’ Marzu 2017 (Regolamenti Dixxiplinari tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, 2017) u sussegwentement wara l-1 t’Ottubru 2023 (Regolamenti Dixxiplinarji tal-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku, 2023).

Appell mill-uffiċjal akkużat

Skont ir-Regolament 27 tar-Regolamenti Dixxiplinari tal-2017 tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, uffiċjal pubbliku għandu jkollu d-dritt li jippreżenta appell mal-Kummissjoni dwar is- Servizz Pubbliku biex jikkontesta sejbien ta’ ħtija u kwalunkwe piena relatata imposta mill-Kap tad-Dipartiment wara azzjoni dixxiplinarja meħuda skont ir-Regolament 17. Jista’ jiġi ppreżentat ukoll appell jekk l-uffiċjal jista’ juri li matul il-proċeduri dixxiplinari kontrih, kien hemm nuqqas serju ta’ osservanza tar-Regolamenti Dixxiplinari li ppreġudikaw l-interessi tiegħu. Għal dan l-għan, penali imposta minn Kap tad-Dipartiment ma għandhiex tidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ mill- inqas għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data li fiha l-uffiċjal ikun ġie infurmat b’tali piena. Jekk isir appell, il-piena m’għandhiex tiddaħħal fis-seħħ sakemm joħroġ ir-riżultat tal-appell (Regolament 28).

L-uffiċjal għandu jippreżenta l-appell tiegħu u r-raġunijiet għal dan, bil-miktub lis-Segretarju Eżekuttiv (Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku), fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid- data li fiha d-deċiżjoni tal-Kap tad-Dipartiment tiġi kkomunikata lilu. L-uffiċjal għandu fl-istess ħin jibgħat l-appell lill-Kap tad-Dipartiment, li għandu fi żmien ħamest (5) ijiem ta’ xogħol, jibgħat lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku d-dokumentazzjoni rilevanti relatata mal-każ, inkluż ir- rapport tal-Bord Dixxiplinari.

Appell ippreżentat lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandu jiġi rikonoxxut bil-miktub. Jekk il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tkun tal-opinjoni li l-appell jistħoqqlu kunsiderazzjoni, għandha tagħti opportunità lill-uffiċjal inkarigat u lill-Kap tad-Dipartiment biex jagħmlu rappreżentazzjonijiet orali.

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, wara li tikkunsidra r-raġunijiet għall-appell, ir-rekord tal- proċeduri dixxiplinari, u kwalunkwe rappreżentazzjoni orali, għandha tirrakkomanda lill-Prim Ministru jew li d-deċiżjoni tal-Kap tad-Dipartiment tiġi kkonfermata, jew li tali deċiżjoni tiġi emendata jew revokata. Mal-approvazzjoni tar-rakkomandazzjoni tagħha, l-Kummissjoni dwar is- Servizz Pubbliku għandha tinforma lill-appellant dwar l-eżitu tal-appell.

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tista’, jew qabel is-seduta jew fi kwalunkwe ħin matul is- seduta ta’ appell, tiċħad l-appell mingħajr ma tisma’ rappreżentazzjonijiet, kompletament jew parzjalment, fuq il-bażi li appell huwa frivolu jew vessatorju jew wieħed li ma kellux isir.

Rappreżentazzjonijiet mill-Kap tad-Dipartiment

Kap tad-Dipartiment jista’ jippreżenta appell lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jekk huwa:

 • ma jkunx sodisfatt bil-proċeduri dixxiplinari kontra uffiċjal jew bis-sejbiet ta’ Bord Dixxiplinarju; jew
 • jista’ jagħti prova li n-nuqqas ta’ osservanza gravi tar-Regolamenti Dixxiplinari ppreġudika l-każ (Regolament 29).

Il-Kap tad-Dipartiment għandu jippreżenta l-appell tiegħu/tagħha u r-raġunijiet għal dan, bil-miktub lis-Segretarju Eżekuttiv (Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku), fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data li fiha l-konklużjonijiet tal-Bord Dixxiplinari jkunu ġew ikkomunikati lilu/lilha u lill-uffiċjal ikkonċernat. Il-Kap tad-Dipartiment għandu fl-istess ħin jibgħat l-appell lill-uffiċjal ikkonċernat.

Jekk il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tkun tal-opinjoni li l-appell jistħoqqlu kunsiderazzjoni, għandha tagħti opportunità lill-uffiċjal inkarigat u lill-Kap tad-Dipartiment biex jagħmlu rappreżentazzjonijiet orali.

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, wara li tikkunsidra r-raġunijiet għall-appell, ir-rekord tal-proċeduri dixxiplinari, u kwalunkwe rappreżentazzjoni orali, għandha tagħmel rakkomandazzjoni lill-Prim Ministru dwar il-ħtija jew le tal-uffiċjal akkużat fir-rigward ta’ kull wieħed mill-akkużi miġjuba kontrih/kontriha, u l-piena li għandha tiġi imposta, jekk ikun il-każ.

Reviżjoni ta’ Każijiet Dixxiplinari Passati

Ir-Regolament 30 tar-Regolamenti Dixxiplinari tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tal-2017, jintitola lil kwalunkwe persuna li hija jew li kienet uffiċjal pubbliku u li kienet ġiet penalizzata skont ir-regolamenti dixxiplinari jew skont ir-Regolamenti tal-1977 jew ir-Regolamenti tal-1999, wara rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, li tressaq petizzjoni quddiem il-Kummissjoni biex tirrevedi l- każ tagħha bl-għan li temenda jew tirrevoka r-rakkomandazzjoni li l-Kummissjoni kienet offriet kontriha.

Il-petizzjoni trid issir bil-miktub u tiġi indirizzata lis-Segretarju Eżekuttiv, tal-Kummissjoni dwar is- għas-Servizz Pubbliku.

REGOLAMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU

Il-proċeduri tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku huma stabbiliti fir-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, u wkoll fil-Proċedura Dixxiplinari fir-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Dawn ir-regolamenti jsiru mill-Kummissjoni bil-kunsens tal-Prim Ministru skont l-artikolu 121(1) tal-Kostituzzjoni.

Proċedura ta’ Dixxiplina fis-Servizz Pubbliku