Proċedura tal-Ħatriet

Permezz ta’ strument ta’ delega li jġib id-data tat-28 ta’ Mejju 2013, il-Prim Ministru, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, ddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tagħmel u tipposponi l-ħatriet għal uffiċjali pubbliċi taħt il-livell tal-maniġment għoli superjuri, u s-setgħa li żżomm il-progressjoni tal-uffiċjali pubbliċi fl-istess skali tas-salarji minn skala għall-oħra fl-istess grad.

L-istrument ta’ delega tal-25 ta’ Settembru 2015, li ħa post dak tat-28 ta’ Mejju 2013, ta s-setgħa lis-Segretarji Permanenti u lis-Segretarju Permanenti Ewlieni biex:
  1. Jagħmlu ħatriet għal karigi pubbliċi, minbarra pożizzjonijiet ta’ kap, dment li tali ħatriet isiru wara proċess ta’ għażla kompetittiva u abbażi ta’ ordni ta’ mertu valida;
  2. Posponiment ta’ Ħatriet li għalihom jirreferi l-paragrafu (a);
  3. Jestendu ħatriet b’terminu fiss jew iġeddu tali ħatriet għal termini sussegwenti, dment li kwalunkwe ħatra hekk estiża jew imġedda inizjalment tkun saret abbażi ta’ proċess ta’ għażla kompetittiv;
  4. Il-mili ta’ pożizzjonijiet permezz ta’ ħatra laterali mingħajr il-ħtieġa ta’ proċess ta’ għażla kompetittiv, kif previst fl-Artikolu 25 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (Kap. 497).

Konsegwentement, mill-1 ta’ Frar 2016, id-Direttiva 9 daħlet fis-seħħ u d-delega tal-awtorità għall-mili ta’ postijiet vakanti fl-Entitajiet tas-Settur Pubbliku, introdotta permezz tad-Direttiva 7, ġiet estiża għas-Servizz Pubbliku. Id-Direttiva 9 tistabbilixxi l-proċeduri li japplikaw għall-proċessi tal-għażla u l-ħatriet taħt l-awtorità tas-Segretarji Permanenti f’termini tal-istrument ta’ delega approvat mill-Prim Ministru għal dan l-għan. Minn dik id-data wkoll, ir-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tal-1960 ġew revokati u ġew sostitwiti b’żewġ settijiet ġodda ta’ regolamenti — ir-Regolamenti (Ġenerali) tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u r-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku dwar il-Ħatriet.

Ir-rwol tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku

Bl-awtorità li twettaq proċessi tal-għażla u li tiddelega l-ħatriet lis-Segretarji Permanenti, kif introdotta permezz tad-Direttiva 9, ir-rwol tal-Kummissjoni sar aktar ta’ natura regolatorja u investigattiva, f’dak li għandu x’jaqsam mat-twettiq ta’ ħatriet għal karigi pubbliċi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li toħroġ struzzjonijiet biex tirregola kwalunkwe aspett tal-proċess tal-għażla u tindaga u tinvestiga kwalunkwe proċess tal-għażla, fuq inizjattiva tagħha stess, jew wara petizzjonijiet jew rappreżentazzjonijiet minn applikanti jew sottomissjonijiet mill-kapijiet tad-dipartimenti.

Rappreżentazzjonijiet (Proċessi ta’ Għażla)

L-applikanti li jitqiesu ineliġibbli minn Bord tal-Għażla tas-Selezzjoni għandhom id-dritt li jissottomettu rappreżentazzjonijiet bil-miktub lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku biex jikkontestaw id-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-data tan-notifika, filwaqt li jagħtu raġunijiet ġustifikati.

Il-Bord tal-Għażla tas-Selezzjoni għandu jiżgura li l-applikanti li jinstabu li mhumiex eliġibbli għal sejħa partikolari għall-applikazzjonijiet jiġu infurmati b’dan u jingħataw ir-raġuni/jiet għall-ineliġibbiltà tagħhom billi jikkwotaw il-paragrafu rilevanti fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Ir-rappreżentazzjonijiet jistgħu jsiru bil-miktub, indirizzati lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kummissjoni, fuq l-indirizz tal-posta elettronika psc@gov.mt Il-persuni li jagħmlu tali rappreżentazzjonijiet għandhom jispjegaw b’mod ċar ir-raġunijiet għar-rappreżentazzjonijiet tagħhom u jippreżentaw tali dokumentazzjoni ta’ appoġġ li tista’ tkun meħtieġa biex il-Kummissjoni tikkunsidra t-talba jew l-ilment tagħhom.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab f’dan li ġej:

Manwal dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali u l-Proċess ta’ Għażla u Ħatra taħt Awtorità Delegata fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta

Petizzjonijiet (Proċessi ta’ Għażla)

Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha s-setgħa li tindaga u tinvestiga kwalunkwe proċess ta’ għażla sabiex tiddetermina jekk petizzjoni mressqa minn kandidat dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-għażla kompetittiva hijiex ġustifikata jew le.

Il-petizzjonijiet dwar proċess ta’ għażla għandhom jaslu għand is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, bil-miktub permezz tal-posta elettronika fuq psc@gov.mt fi ħdan:

  1. Għaxart (10) ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha tidher in-notifika fuq is-sit web tal-Ministeru/Dipartimenti rispettivi li tiddikjara li r-riżultat inħareġ, fil-każ ta’ karigi jew pożizzjonijiet fl-iskala tas-salarju 6 jew inqas; jew
  2. Għaxart (10) ijiem ta’ xogħol mid-data li fiha r-riżultat jintbagħat lill-kandidat ikkonċernat permezz tal-posta elettronika fl-indirizz tal-posta elettronika pprovdut mill-kandidati fil-formola tal-applikazzjoni tagħhom, fil-każ ta’ karigi jew pożizzjonijiet fl-iskala tas-salarju 5 jew ogħla.

Jekk petizzjoni, ilment jew appell jinstab li huma ġustifikati, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tibdel u/jew tannulla kwalunkwe deċiżjoni ħażina u għandha tieħu kwalunkwe azzjoni li tqis xierqa biex tipprovdi rimedju xieraq, inkluża l-kwistjoni ta’ riżultat rivedut jew l-annullament tal-proċess tal-għażla, kif ukoll tirrakkomanda azzjoni dixxiplinarja kontra uffiċjali/persuni li jkunu meqjusa ħatja ta’ abbuż jew traskuraġni, kif meqjus xieraq.

Riżultat rivedut m’għandux jagħti lok għall-petizzjonijiet ġodda ħlief fil-każ ta’ kandidati li setgħu ġew żvantaġġjati bir-riżultat rivedut. Tali kandidati għandhom jingħataw l-opportunita’ li jissottomettu petizzjoni partikularment fuq l-effetti li dik ir-reviżjoni ħalliet fuq ir-riżultat tagħhom.

Fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħha li tibdel u/jew tannulla kwalunkwe deċiżjoni ħażina, il-Kummissjoni tista’ tirrakkomanda lill-Prim Ministru li l-ħatra tiġi revokata f’termini tas-subregolament 32 tar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku dwar il-Ħatriet.

Fil-każ ta’ eżerċizzju ta’ għażla difettuż, jew f’każijiet oħra kif meqjus meħtieġ u xieraq mill- Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, l-Kummissjoni żżomm id-dritt li tordna proċess ta’ għażla ġdid minn Bord ta’ Selezzjoni ġdid.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab f’dan li ġej:

Manwal dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali u l-Proċess ta’ Għażla u Ħatra taħt Awtorità Delegata fis- Servizz Pubbliku ta’ Malta